رهبری

بدنه خبر

"جلسه شیوه نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو" یکشنبه، 26 فروردین 1397

"جلسه شیوه نامه نظام جامع ارزیابی دانشجو"

جلسه شیوه نامه نظام جامع ارزیابی دانشجوروز چهارشنبه 96/01/22 ساعت 11:30 با حضور معاون آموزشی ،مسئولEDO ،مدیران گروههای آموزشی ومسئول آموزش دانشکده تشکیل گردید و در رابطه با اجرایی نمودن آیین نامه وبررسی ساختار فرم گزارش دهی بحث وتبادل نظر به عمل آمد.

 
پورتال اخبار