رهبری

بدنه خبر

"کارگاه آموزشی احیاء بزرگسالان" دوشنبه، 27 فروردین 1397

کارگاه آموزشی احیاء بزرگسالان"

کارگاه آموزشی احیاء بزرگسالان ویژه دانشجویان ترم هشتم اتاق عمل طی دوروز در تاریخهای 26و97/01/27 در سالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.در این کارگاه کلیات فیزیولوژی آسیفسکی ،بازکردن راه هوایی ،استفاده از بک وماسک احیاء ،آشنایی با دستگاه الکتروشوک،احیاءقلبی ریوی،گرفتنABG ،لوله گذاری داخل نای،ودرمان دارویی در بزرگسالان ونوزادان توسط اساتید گروه پرستاری واتاق عمل آموزش داده شدودانشجویان با کارگروهی بصورت عملی این مبانی را تمرین کردند.

 

 
پورتال اخبار