رهبری

بدنه خبر

تشکیل جلسه هماهنگی جهت برگزاری هفته آموزش دوشنبه، 27 فروردین 1397
 
در این جلسه که در تاریخ 26/1/97 و از ساعت 15/30 در دفتر ریاست دانشکده برگزار شد، مقرر گردید مورخ 8الی 13 اردیبهشت طبق دستور وزارتخانه هرروز به یک مورد آموزشی مهم اختصاص یابد.
 
پورتال اخبار