رهبری

بدنه خبر

غربالگری و درمان بیماریهای پستان با حضور استاد گرامی دکتر حسن معیری فلوشیب فوق تخصصی جراحی سرطان (پستان) یکشنبه، 26 فروردین 1397
کلینیک فوق تخصصی بیماریهای پستان به منظور شناسایی و غربالگری و درمان بیماریهای پستان با حضور استاد گرامی دکتر حسن معیری فلوشیب فوق تخصصی جراحی سرطان (پستان) و عضو هیت علمی دانشگاه در محل درمانگاه تخصصی بیمارستان بعثت دایر گردید.
 
منبع: روابط عمومی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی بعثت
 
پورتال اخبار