رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای) دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد تهیه و اجرای عملیات عایق کاری موتورخانه و اتاق های هواساز بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. چهارشنبه، 5 اردیبهشت 1397

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (یک مرحله ای)

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد تهیه و اجرای عملیات عایق کاری موتورخانه و اتاق های هواساز بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : تهیه و اجرای عملیات عایق کاری موتورخانه و اتاق های هواساز بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج

 محل اجرای عملیات : استان کردستان شهر سنندج بیمارستان کوثر

مبلغ برآورد اجرای عملیات :4703367082ریال (چهار میلیارد و هفتصدو سه میلیون و سیصد و شصت وهفت هزار و هشتاد و دو ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه :235200000ریال (دویست و سی و پنج میلیون و دویست هزار ریال )

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه  و یا به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول : 9/2/97

تاریخ انتشار نوبت دوم: 16/2/97

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال پیشنهادات (کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده)) از طریق دستی یا پست جمهوری اسلامی ایران لغایت تاریخ 29/2/1397  (حداکثر مهلت برای زمان تحویل پیشنهادات به مدیریت حراست دانشگاه و یا دفاتر پستی ، پایان وقت اداری مورخ 29/2/97 می باشد) به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات در تاریخ 5/3/1397 ساعت 9 صبح روز شنبه  در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون با شماره 36632304-031 تماس حاصل نمایند.

 
روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان
 
پورتال اخبار