رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه مهم: در خصوص اسناد مناقصه خرید تجهیزات و تاسیسات پروژه بلوک زایمان و اورژانس بیمارستان بوعلی مریوان پنجشنبه، 13 اردیبهشت 1397

 

1- در ماده 12 متن پیش نویس قرارداد مربوط به اسناد مناقصه خرید فن کویل و هواساز به اطلاع می رساند که نصب و راه اندازی هواسازها و فن کویلها به عهده فروشنده بوده و در قیمت پیشنهادی مستتر می باشد.

2-بند 9 متن شرایط خصوصی پیمان در اسناد مناقصه خرید دیگ های چگالشی و بند 10 متن شرایط خصوصی پیمان در اسناد مناقصه خرید فن کویلها و هواسازها اینگونه اصلاح می گردد:

چنانچه تعداد پیشنهاد دهندگان کمتر از 3 پیشنهاد باشد ،کمیسیون مناقصه در خصوص بازگشایی و یا تجدید مناقصه در روز بازگشایی تصمیمات لازم را اتخاذ می نماید.

3-در جهت حصول اطمینان از وصول تمام پیشنهاداتی که از طریق پست ارسال می شوند و با عنایت به همزمانی بازگشایی این مناقصه با مناقصات دیگر، بدینوسیله تاریخ های بازگشایی مرحله اول و دوم مناقصه اصلاح می گردد:

بازگشایی مرحله اول پنج شنبه 3/3/97

بازگشایی مرحله دوم یکشنبه 6/3/97

  
 
پورتال اخبار