رهبری

بدنه خبر

گرامیداشت روز تالاسمی چهارشنبه، 19 اردیبهشت 1397

در راستای گرامیداشت روز جهانی تالاسمی با شعار  «سهیم شو (GET INVOLVEDمعاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کردستان بر اساس تحلیل علل بروز در مناطق دارای بروز باقی مانده تالاسمی، دو موضوع «تکمیل پوشش غربالگری» و «ارتقاء سطح همکاری زوجین تحت مراقبت» در سال 1396 اقدام به :   

غربالگری :

تعداد زوج های غربالگری شده : 17519 زوج

    تعداد زوجهای مشکوک کم خطر شناسایی شده : 163 زوج

   تعداد زوج ناقل تالاسمی شناسایی شده: 9 زوج

   تعداد زوج مشکوک پر خطر شناسایی شده :  35 زوج

   تعداد کل انصراف از ازدواج ( ناقل تالاسمی و مشکوک پرخطر):  10 مورد

   تعداد کل ازدواج صورت گرفته میان زوجین ناقل تالاسمی و زوجین مشکوک پر خطر شناسایی شده: 34 مورد

 مراقبت :

تعداد کل زوج های ناقل تالاسمی تحت مراقبت:  225 زوج

تعداد کل زوج های مشکوک پرخطر تحت مراقبت: 67 زوج

تعداد موارد بارداری زوجین ناقل تالاسمی و مشکوک پرخطر: 19 مورد

تعداد PNDمرحله دوم انجام گرفته : 17 مورد

تعداد جنین سالم و ناقل شناسایی شده درآزمایشات تشخیص ژنتیک: 13 مورد

تعداد جنین مبتلا به بتا تالاسمی ماژور شناسایی شده درآزمایشات تشخیص ژنتیک: 3 مورد

مراقبت تنظیم خانواده (روش مطمئن) زوجین ناقل ومشکوک پرخطر: 212 زوج

مراقبت تنظیم خانواده (روش غیرمطمئن) زوجین ناقل ومشکوک پرخطر: 36 زوج

تعداد بیمار بتاتالاسمی ماژور تحت مراقبت : 124 نفر

 
پورتال اخبار