رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(یک مرحله) شماره 2-1397 یکشنبه، 16 اردیبهشت 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امور چاپ و تکثیر(فتوکپی) ستاد شبکه، مرکز بهداشت و بیمارستان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیتدار) واگذار نماید.

 *********************************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه: از تاریخ نشر آگهی لغایت 1397/2/26

*********************************************

آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری واحد اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

 

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): از تاریخ نشر آگهی لغایت تاریخ 30/2/1397

آدرس ارسال مدارک، اسناد مناقصه (پاکات الف و ب و ج):

استان کردستان- شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری دبیرخانه (محرمانه) واحدحراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران- کدپستی: 6631853141

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات( پاکات الف و ب و ج):

مورخ 3/3/1397 روز پنج شنبه ساعت10صبح واقع دردفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد. ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 035530934-087 اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

*********************************

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان »

 
پورتال اخبار