رهبری

بدنه خبر

برگزاری سمینار دانشجویی چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397
سمینار دانشجویان کارشناسی علوم آزمایشگاهی ترم ششم از تاریخ 22/2/97 آغاز شد. این سمینار سه جلسه در هفته و به مدت 2هفته برگزار میگردد. این سمینار با موضوعات باکتری شناسی ، ایمنی شناسی ، خون شناسی ، بیوشیمی و موضوعات فرعی دیگر با شرکت دانشجویان و اعضای هیئت علمی گروه علوم آزمایشگاهی برگزار می شود.
 
پورتال اخبار