رهبری

بدنه خبر

هماهنگی جهت اجرای طرح تکریم در مرکز بهداشت سنندج چهارشنبه، 26 اردیبهشت 1397
روز سه شنبه مورخه 97/2/25 در سالن اجتماعات مرکز بهداشت ، جلسه توجیهی در خصوص فرم های طرح تکریم ارباب رجوع با حضور مسئولین واحد های ستادی و مرازک سلامت برگزار گردید. مهندس خورده بینان با اشاره به ضرورت صحیح پر نمودن فر م های طرح تکریم و اهمیت ان در ارزشیابی سالانه مطالبی را عنوان نمودند . اقای لطفی حق مسئول امور اداری نیز در خصوص  اضافه نمودن بررسی وضعیت طرح تکریم در پایش هایی که توسط کارشناسان ستادی از محیط به عمل می آید ، نکاتی را بیان نمودند و به همین منظور پنج نفر از اعضای کمیته طرح تکریم برای بازرسی از مراکز سلامت در نظر گرفته شدند که مقرر گردید به انها ابلاغ داده شود . این امور به دلیل ارتقا ارائه خدمات به شهروندان محترم سنندجی توسط پرسنل در مراکز سلامت مورد بحث و بررسی قرار گرفت .
   
 
پورتال اخبار