رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دومرحله ای) :دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد طراحی و تجهیز سالن های کنفرانس و همایش بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی(دو مرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید. پنجشنبه، 27 اردیبهشت 1397

موضوع مناقصه : طراحی و تجهیزسالن های کنفرانس و همایش بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج

محل اجرای عملیات : استان کردستان شهرستان سنندج بیمارستان کوثر

مبلغ برآورد اجرای عملیات :18340500000ریال (هجده میلیارد و سیصدوچهل میلیون و پانصد هزار ریال)

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 918000000ریال (نهصد و هجده میلیون ریال )

محل تامین اعتبار : اوراق خزانه اسلامی اخزا (610) تاریخ سر رسید اوراق 11/9/98

شرکت کنندگان می توانند تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل سه ماه اعتبار و یا مبلغ آن را به شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و به صورت اصل فیش بانکی ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول : 27/2/97

تاریخ انتشار نوبت دوم : 3/3/97

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده) لغایت پایان وقت اداری مورخ 20/3/1397 به آدرس کارفرما (مورخ 20/3/97 آخرین مهلت تحویل مستقیم پاکت ها به آدرس ذیل و یا تحویل به باجه پستی می باشد) اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات(مرحله اول بازگشایی ) درمورخ 27/3/1397 ساعت 9 صبح (روز یکشنبه ) در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر در جلسه شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون به شماره 36632304-031 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان

 
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار