رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه 1397مرحله 2 شنبه، 29 اردیبهشت 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد خدمات عمومی( تایپ و تکثیر بیمارستان، و تکثیر ستاد شبکه و مرکز بهداشت) از طریق مناقصه بصورت حجمی به مدت یکسال به شرکتهای صلاحیت دار واگذار نماید.

*********************************************

زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشرآگهی 97/2/27 لغایت 97/3/10

محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه- واحد دبیرخانه و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات لغایت تاریخ 1397/3/20

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه- واحد دبیرخانه - کدپستی 666185681

*********************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و با بصورت ضمانتنامه بانکی معتبربا حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 97/3/22 ساعت10صبح روز سه شنبه در دفتر/سالن مدیریت شبکه برگزار می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08735220157تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

*********************************

 

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان »

 
پورتال اخبار