رهبری

بدنه خبر

مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 4-1397 شنبه، 5 خرداد 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد امورات مربوط به حمل و نقل کلیه واحد های تابعه دانشگاه در استان را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط صلاحیت دار) به شرح ذیل واگذارنماید.

1-      ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2-      مجموعه پردیس(آموزشی -دانشجویی،فرهنگی) دانشگاه 

3-      مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر

4-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی بعثت

5-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید

6-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی قدس

7-      ستاد و مراکز شهری –روستایی و مرکز بهداشت شهرستان سنندج

8-      معاونت غذا و دارو

9-      معاونت درمان و فوریتهای پزشکی سنندج

10-   کلینیک ویژه تخصصی سنندج

11-   ستاد و مراکز شهریمراکز روستایی و بیمارستان شهرستان بیجار

12-   ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان سقز

13-   ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان های  شهرستان بانه

14-   ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان های مریوان

15-    ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان قروه

16-   ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان دهگلان

17-   ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان کامیاران

18-   ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان دیواندره

19-  ستاد و مراکز شهری مراکز روستایی و بیمارستان شهرستان سروآباد

 

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 5/3/1397  لغایت 13/3/1397

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب : شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به واحد مناقصات به آدرس استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر– ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان– ساختمان شماره 3-مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه -واحد مناقصات اقدام و یا به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه نمایند.

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 27/3/1397

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) اسناد مناقصه : استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-کد پستی6618634683 

********************************************

¨ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه (برای هر شهرستان بطور جداگانه): مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه،به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه برای هر واحد بطور جداگانه واریز و ارائه نمایند .

********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها (پاکات الفب-ج) : کمسیون معاملات در مورخ 30/3/1397 و 31/3/1397 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 9 در سالن جلسات معاونت امور بهداشتی دانشگاه  تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813- 33286695-087 تماس حاصل نمایند و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir و http://webda.muk.ac.ir مراجعه فرمایید ./

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار