رهبری

بدنه خبر

مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 5-1397 دوشنبه، 7 خرداد 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد امورات  حمل و نقل مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان و دانشجویان واحد های تابعه دانشگاه را از طریق مناقصه عمومی(یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط صلاحیت دار) به شرح ذیل واگذارنماید.

1-      ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

2-      مجموعه پردیس(آموزشی -دانشجویی،فرهنگی) دانشگاه 

3-      مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر

4-       مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی بعثت

5-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی توحید

6-      مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی قدس

7-      مرکز بهداشت شهرستان سنندج

8-      شبکه بهداشت و درمان شهرستان  بیجار

9-      شبکه بهداشت و درمان شهرستان  سقز

10-   شبکه بهداشت و درمان شهرستان  بانه

11-   شبکه بهداشت و درمان شهرستان  مریوان

12-    شبکه بهداشت و درمان شهرستان  قروه

 

¨ مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 5/3/1397  لغایت 13/3/1397

¨ محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب : شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه به واحد مناقصات به آدرس استان کردستان–شهرستان سنندج–میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر– ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان– ساختمان شماره 3-مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه -واحد مناقصات اقدام و یا به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه نمایند

********************************************

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 27/3/1397

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات(پاکات الف-ب-ج) اسناد مناقصه : استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-کد پستی6618634683 

********************************************

¨ نوع و مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : مبلغ تضمین یا سپرده شرکت در مناقصه  را بصورت اصل فیش بانکی و یا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه،به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

********************************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها (پاکات الفب-ج):کمیسیون معاملات درمورخ30/3/1397 و 31/3/1397 روزهای چهارشنبه و پنج شنبه ساعت 9 در سالن جلسات معاونت امور بهداشتی دانشگاه  تشکیل می گردد،ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813- 33286695-087 تماس حاصل نمایند و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان http://muk.ac.ir و http://webda.muk.ac.ir مراجعه فرمایید ./

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»
 
پورتال اخبار