رهبری

بدنه خبر

برگزاری جلسۀ اعتباربخشی آموزشی بیمارستان های تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان سه‌شنبه، 1 خرداد 1397

جلسۀ اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌های تابع دانشگاه علوم پزشکی کردستان، با حضور ریاست دانشکدۀ پزشکی، معاون آموزشی بالینی دانشکدۀ پزشکی، معاونان آموزشی و پژوهشی، مسئولان واحد EDO، کارشناسان مسئول آموزش و اعتباربخشی، سوپروایزرهای آموزشی و کارشناسان آموزش و پژوهش بیمارستان‌های کوثر، بعثت، توحید و قدس، روز دوشنبه، مورخ 31 اردیبهشت ماه 1397 در محل کتابخانه و مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر (واقع در طبقۀ هفتم) برگزار شد.

در این جلسه بررسی سنجه‌های "محور الف" برنامۀ اعتباربخشی آموزشی بیمارستان‌ها انجام و مستندات ارائه شده از سوی بیمارستان‌ها مورد بررسی و تجدید نظر قرار گرفتند.

کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر

 
منبع: کتابخانه و مرکز اطلاع رسانی مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر
 
پورتال اخبار