رهبری

بدنه خبر

مناقصه نوبت اول یکشنبه، 13 خرداد 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد در اجرای تصویب نامه شماره 38326/ت 27506 ه مورخ 5/9/81هیات محترم وزیران و بند 23  مصوبه مورخ 20/1/97 کمیته مدیریت ساختار و فناوری در اجرای آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه  به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی  خدمات امور رختشویخانه بیمارستان شهید چمران سروآباد  را از طریق برگزاری مناقصه به شرکتهای صلاحیت دار و دارای مجوز واگذار نماید.

 

----------------------------------------------

¨      مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ نشرآگهی 12/3/1397 لغایت 24/3/1397

¨      محل تحویل اسناد مناقصه به شرکت های داوطلب:استان کردستان-شهرستان سروآباد-شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سروآباد-واحد امور عمومی

----------------------------------------------

¨      مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 3/4/1397

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):استان کردستانشهرستان سروآباد- شبکه بهداشت ودرمان شهرستان سروآبا دبیرخانه(محرمانه)-کد پستی 6678136444

----------------------------------------------

¨      نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون مزایده در مورخه 5/4/1397 صبح روز سه شنبه ساعت10 صبح واقع در  شبکه بهداشت و درمان سروآباد می باشد،ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 08734823795 مسئول امور عمومی تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصه به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار