رهبری

بدنه خبر

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای) نوبت سوم(تمدید مهلت مناقصه و اعلام محل تامین اعتبار ) طراحی و تجهیز سالن کنفرانس و همایش بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج یکشنبه، 13 خرداد 1397

آگهی فراخوان مناقصه عمومی (دو مرحله ای)                

       نوبت سوم(تمدید مهلت مناقصه و اعلام محل تامین اعتبار )

  دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان کردستان در نظردارد طراحی و تجهیز سالن کنفرانس و همایش بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج را از طریق مناقصه عمومی(دومرحله ای) به شرکتهای ذیصلاح واجد شرایط واگذار نماید.

موضوع مناقصه : طراحی و تجهیز سالن کنفرانس و همایش بیمارستان 637 تختخوابی کوثر سنندج

محل اجرای عملیات : استان کردستان شهر سنندج بیمارستان کوثر

مبلغ برآورد اجرای عملیات :18340500000ریال (هجده میلیارد و سیصدو چهل میلیون و پانصد هزار ریال)

محل تامین اعتبار از دو بخش اوراق خزانه اسلامی و اعتبار نقدی می باشد:

محل تامین اعتبار خریداری تجهیزات به میزان   11040500000 ریال (یازده میلیارد وچهل میلیون و پانصد هزار ریال ) از محل اوراق اسنادخزانه اسلامی

محل تامین اعتبار عملیات ساختمانی  به میزان   7300000000  ریال (هفت میلیارد و سیصد میلیون ریال )  از محل  منابع اعتباری نقدی

مشخصات اوراق : نماد اوراق اخزا 622 تاریخ انتشار 23/12/96 تاریخ سر رسید 23/5/98 فصل دوم بند ب تبصره 5

مبلغ تضمین شرکت در مناقصه : 918000000ریال (نهصد و هجده میلیون ریال )

شرکت کنندگان می توانند مبلغ تضمین را به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه  و یابه شماره حساب اعلامی در اسناد مناقصه واریز و ارائه نمایند.

تاریخ انتشار نوبت اول :27/2/97

تاریخ انتشار نوبت دوم: 3/3/97

تاریخ انتشار نوبت سوم :13/3/97

شرکت کنندگان می توانند جهت دریافت اسناد و شرایط مناقصه از تاریخ نشر آگهی به آدرس http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات و یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان(بخش اطلاعیه ها) به آدرس MUK.AC.IR مراجعه نمایند.

آخرین مهلت ارسال مدارک، شرایط مناقصه و پیشنهادات: شرکت کنندگان بایستی نسبت به ارسال کلیه مدارک ، اسناد و شرایط مناقصه (تکمیل شده) از طریق دستی یا پست جمهوری اسلامی ایران لغایت پایان وقت اداری مورخ 30/3/1397 (آخرین مهلت تحویل پیشنهادات به صورت دستی به آدرس ذیل  و یا  تحویل به دفاتر پستی ) به آدرس کارفرما اقدام نمایند.

آدرس کارفرما :استان کردستان– شهرستان سنندج- میدان آزادی– ابتدای خیابان آبیدر– دبیر خانه (محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان–کد پستی 6618634683 

تاریخ تشکیل کمسیون مناقصات و بازگشایی پیشنهادات : کمیسیون مناقصات (مرحله اول)در تاریخ 6/4/1397 ساعت 9 صبح روز چهارشنبه   و مرحله دوم روز چهار شنبه مورخ 13/4/97در سالن جلسات دانشگاه برگزار خواهد شد.

نمایندگان مناقصه گران شرکت کننده در مناقصه می توانند در جلسه بازگشایی (مرحله دوم) با دردست داشتن معرفی نامه رسمی (از شرکت متبوع خود) و کارت شناسایی معتبر شرکت فرمایند.

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 33288915-087 تماس حاصل فرمایید.

جهت کسب اطلاعات فنی با دفتر مرکزی مهندسین مشاور همگون با شماره 36632304-031 تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ،درمانی کردستان 
 
پورتال اخبار