رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده درمانگاه شبانه روزی شیهد محمد قاسم عبدالملکی دوشنبه، 7 خرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه در نظر دارد محل ارائه خدمات درمانگاه شبانه رزوی شهید محمد قاسم عبدالملکی واقع در خیابان پروین اعتصامی را از طریق مزایده عمومی به مدت یکسال به افرادا حقیقی و حقوقی واگذار نماید.

*****************************

زمان تحویل اسناد مزایده: از تاریخ نشرآگهی 5/3/1397 لغایت 13/3/1397

محل تحویل اسناد مزایده: متقاضیان می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه- واحد دبیرخانه ویا به پایگاه ملی  اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir  مراجعه نمایند

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات: لغایت تاریخ 20/3/1397

آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: استان کردستان- شهرستان قروه- میدان بسیج- خیابان 17 شهریور- دبیرخانه ستاد شبکه بهداشت و درمان شهرستان قروه- واحد دبیرخانه - کدپستی 666185681

*********************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده در مزایده: شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی و با بصورت ضمانتنامه بانکی معتبربا حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 22/3/1397ساعت10صبح روز سه شنبه در دفتر/سالن مدیریت شبکه برگزار می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره 08735220157 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی ، درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه فرمایید.

*********************************

 

« روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی کردستان »
 
پورتال اخبار