رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی(مرحله دوم) دوشنبه، 7 خرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امور چاپ وتکثیر(فتوکپی) ستاد شبکه، مرکز بهداشت و بیمارتسان سینا کامیاران را از طریق مناقصه عمومی به بخش خصوصی(شرکتهای واجد شرایط و صلاحیتدار) واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:ازتاریخ نشرآگهی 5/3/97 لغایت 10/3/97

آدرس محل تحویل اسناد مناقصه به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه-جنب دادگستری واحد اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 19/3/1397

آدرس ارسال مدارک، اسنادمناقصه و پیشنهادات (پاکات الف-ب-ج): استان کردستان شهرستان کامیاران- شهرک الهیه جنب دادگستری- دبیرخانه (محرمانه) واحدحراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران(محرمانه) حراست کدپستی: 6631853141

*********************************

 

نوع ومبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش ویا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر حداقل اعتبار سه ماه بنام شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکات: الف-ب-ج):

مورخ22/3/97 ساعت 10 در محل دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران می باشد.

ضمناً شرکتهای شرکت کننده یا مناقصه گردان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 35530934-087 اداره امور عمومی شبکه بهداشت و درمان شهرستان کامیاران تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس  http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی، درمانی کردستان hrrp://MUK.ac.ir مراجعه فرمایید.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی  و خدمات بهداشتی درمانی کردستان

 
پورتال اخبار