رهبری

بدنه خبر

کارگاه آموزشی غربالگری جنین" چهارشنبه، 23 خرداد 1397

کارگاه آموزشی غربالگری جنین"

کارگاه آموزشی غربالگری جنین جهت دانشجویان ترم هشتم مامایی درتاریخ 97/03/22ساعت 8 صبح روز سه شنبه درسالن اجتماعات برگزار گردید. دراین کارگاه تاریخچه واصطلاحات غربالگری جنین ،سونوگرافی وتأ ثیر آن برغربالگری درسه ماهه اول ودوم بارداری،غربالگری درسه ماهه اول وسه ماهه دوم بارداری،بررسی ژنتیک محصولات بارداری با امنیوسنتزیاکوردوسنتز،بررسی مسائل اخلاقی غربالگری جنین ونحوه انجام مشاوره با مادر توسط اساتید گروه مامایی ارائه گردید.

 
پورتال اخبار