رهبری

بدنه خبر

"کمیته امتحانات" چهارشنبه، 23 خرداد 1397

کمیته امتحانات"

جلسه نهایی کمیته امتحانات درساعت 8:30 روز سه شنبه 97/03/22 با حضور ریاست دانشکده ،معاون آموزشی، مسئول آموزش ومسئول امور اداری دانشکده برگزار گردید.دراین جلسه ضمن مروری برمشکلات ومسائل امتحانات ترم های قبلی ،اقدامات صورت گرفته مجدداً بررسی وبر حسن اجرای مصوبات ونظارت دقیق وفراهم آمدن زمینه برگزاری امتحانات مناسب تأ کید گردید.    

 
پورتال اخبار