رهبری

بدنه خبر

"شورای گروه پرستاری" پنجشنبه، 24 خرداد 1397

"شورای گروه پرستاری"

شورای گروه پرستاری درساعت 11 روز سه شنبه 97/03/22 با حضور اکثریت اعضاء تشکیل جلسه داد.دستور کار شورا نامه ارسالی ریاست محترم دانشگاه درمورد نوآوری وخلاقیت درگروه آموزش بود وپیرو بارش افکار همکاران مقرر گردید بحث ودستور کار بیشتردرارتباط بامسائل آموزشی باشد. محورهای زیر به عنوان دستور کارجلسات مصوب گردید1- فرآیند پرستاری وموانع اجرایی2- ایمنی بیمار 3- بازنگری فصول مختلف کوریکولوم 4_ وحدت رویه دراجرای مراقبت های بالینی 5- تعیین شرایط ورود به عرصه دانشجویان.
 
 
 
 
 
 
پورتال اخبار