رهبری

بدنه خبر

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی" پنجشنبه، 24 خرداد 1397

"جلسه شورای تحصیلات تکمیلی"

جلسه شورای تحصیلات تکمیلی درتاریخ 97/03/23 ساعت 9 درکلاس 105 با حضور اعضاء تشکیل گردید.دراین جلسه عناوین پورپوزال تعدادی از دانشجویان مورد بحث وبررسی قرارگرفت.

 

 

 
پورتال اخبار