رهبری

بدنه خبر

جلسه برنامه ریزی نحوه اجرای برنامه عملیاتی و استراتژی های معاونت غذا و دارو کردستان در سال97 چهارشنبه، 16 خرداد 1397

مهندس شهاب قصری مدیریت نظارت بر مواد غذایی، آرایشی و بهداشتی دانشگاه، در این جلسه که با هدف ارتقاء کیفیت بازدیدها و نظارت های انجام شده از واحدهای تولیدی در سطح استان انجام شد با تاکید بر برنامه ریزی مشخص، دقت بر نحوه تکمیل چک لیسها و همچنین تدوین صورتجلسات فنی، لزوم توجه کارشنان به فرآیند فنی بازدید و نظارت معطوف کرد.

در این جلسه ضمن مرور برنامه های کلان معاونت غذا و دارو بر گزارش دهی مستمر، تحلیل وضع موجود و نظارتهای کیفی، نظارت بر چگونگی تکمیل چک لیست، PRPS، نشانگرهای رنگی تغذیه ای، اجرایی نمودن سامانه های مورد استفاده و همچنین گزارشی از چگونگی برنامه ریزی در اداره ای زیر مجموعه مدیریت نظارت برموادغذایی، آرایشی و بهداشتی انجام شد.

 
 
پورتال اخبار