رهبری

بدنه خبر

"بازدید ازمرکز پزشکی بعثت" دوشنبه، 4 تیر 1397

                 "بازدید ازمرکز پزشکی بعثت"

آقای دکترمحمد فتحی رئیس وسرکارخانم ها کلهر معاون آموزشی ودکتر شاهویی معاون پژوهشی دانشکده ضمن دیدار با سرکار خانم مظهری وتبریک به مناسبت انتصاب ایشان به سمت مدیر داخلی بیمارستان از سایت آموزشی ورختکن های دانشجویان بازدید وضمن بررسی فضاهای آموزشی به انجام جابجایی دفتر کاراساتید ورختکن دانشجویان تأ کید نمودند
 
پورتال اخبار