رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری (2/97) رخشتویخانه بیـمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سـقز دوشنبه، 29 مرداد 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد برابر تبصره 1 ماده 79 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه امور رختشویخانه بیمارستان امام خمینی(ره) را بصورت استعلام به نازلترین قیمت به مدت یکسال به شرکت های دارای صلاحیت سازمان کار، تعاون و رفاه اجتماعی استان کردستان و رضایت نامه آخرین کارفرما واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکت های داوطلب: ازتاریخ 1/6/97 لغایت 10/6/97

محل تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب:

استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا- امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 20/6/1397

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): استان کردستان-شهرستان سقز- بلوار حافظ مرکز بهداشت-طبقه دوم- واحد حراست شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- کدپستی 6681744593-  صندوق پستی 111

*********************************

درصورت برنده شدن شرکت و استعلام از مراجع ذیصلاح توسط شبکه بهداشت مشخص گردد که اعضای هیئت مدیره-مدیر عامل و سایر سهامداران و کارشناسان شرکت مذکور حق معامله را ندارند و یا منع مداخله با دستگاههای دولتی را دارند و یا به هر دلیل دیگری بنا بر صلاحدید شامل منع مداخله شوند قرارداد بصورت ماهیانه یک جانبه لغو تمامی ضرر و زیان وارده از شرکت مربوطه اخذ خواهد شد.

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در استعلام:

مبلغ تضمین بمبلغ 20000000 ریال(بیست میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط عمومی مناقصه واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 26/6/1397 صبح روز دو شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز می باشد، ضمناً شرکتهای متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
پورتال اخبار