رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده دوشنبه، 29 مرداد 1397

 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد محل انجام خدمات واحد تزریقات و پانسمان بیماران کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقز واقع در خیابان شهدا را به شرح ذیل از طریق مزایده به مدت یکسال به شرکتهایی که در همین زمینه فعالیت دارند واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ 1397/5/29 لغایت 1397/6/7

محل تحویل اسناد مزایده: شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز- اداره امور عمومی و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http//iets.mporg.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات : لغایت تاریخ 1397/6/17

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده: ازطریق پست سفارشی-استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکزبهداشت- طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مزایده:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 30000000 ریال(سی میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی و پیشنهادات:

مورخ 1397/6/24صبح روز شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار