رهبری

بدنه خبر

آگهی استعلام بهاء واگذاری مـکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشـکی، آموزشی و درمـانی قدس دوشنبه، 29 مرداد 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد در سال 1397 امورات ثبت نسخ و اسناد بیمه ای خود را به شرکتهای دارای صلاحیت که به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید. لذا داوطلبین واجد شرایط می توانند جهت ردیافت اسناد استعلام به نشانی ذیل مراجعه نمایند.

نشانی محل استعلام: سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس-واحد دبیرخانه کدپستی66177713141 یا سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان به نشانی MUK.ir قسمت مزایده و مناقصات مراجعه نمایند.

*****************************

زمان و مکان دریافت اسناد استعلام: از تاریخ 28/5/97 لغایت 7/6/97 در ساعات اداری بجز ایام تعطیل در آدرس فوق الذکر.

نحوه ارسال پیشنهادها و سایر اسناد استعلام: داوطلبان باید پیشنهادات خود را در مهلت مقرر تا روز یکشنبه مورخ 11/6/97 به نشانی مذکور در آدرس فوق الاشاره  از طریق پست پیشتاز یا سفارشی ارسال نمایند. (ارسال بصورت دستی و یا حضوری و خارج از وقت اداری قابل قبول نیست)

 

*********************************

 

زمان و مکان بازگشایی پاکات دریافتی روز سه شنبه تاریخ 13/6/97 ساعت 10  صبح در دفتر مدیریت مرکز پزشکی ، اموزشی و درمانی قدس بازگشایی خواهد شد.

لازم است داوطلبین تا روز آخر مهلت فوق الاشاره در اسناد استعلام جهت اطلاع از آخرین تغییرات به سایت دانشگاه علوم پزشکی کردستان مراجعه نمایند.

 

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار