رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی شنبه، 3 شهریور 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید در نظر دارد ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز را از طریق مناقصه عمومی تهیه نمایید.

*****************************

مدت زمان تحویل اسناد مزایده: ازتاریخ  نشر آگهی لغایت 97/6/11

استان کردستان-شهرستان سنندج- بلوار گریاشان-مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی توحید- امور حقوقی و قراردادها و یا دریافت از طریق سایت http//iets.mporg.ir  یا http//muk.ac.ir مراجعه نمایند.

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکت الف و ب و ج): لغایت تاریخ 97/6/22

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات (پاکت الف و ب و ج):

اسناد مناقصه: استان کردستان-شهرستان سنندج- بلوار گریاشان-مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید کدپستی 6616813131- واحد حراست مرکز

*********************************

نوع و مبلغ سپرده شرکت در مناقصه:

مبلغ سپرده شرکت در مزایده را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتیر(با حداقل اعتبار سه ماه) بنام مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید واریز و ارائه گردد.

*********************************

تاریخ کمیسیون مناقصه و بازگشایی مدارک و پیشنهادات(پاکت الف و ب و ج):

مورخ 97/6/26ساعت10 صبح واقع در دفتر ریاست مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی توحید می باشد ضمناً شرکتهای شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 33286112-087 امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

 

ضمناً کلیه هزینه های کارشناسی و آگهی مناقصه بر عهده برندگان مناقصه می باشد

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان 
 
پورتال اخبار