رهبری

بدنه خبر

اسنـاد مناقصـه عمومی (دو مرحله ای) تجدید مناقصه پروژه LDR و اورژانس بیمارستان بوعلی مریوان خرید ، نصب و راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد و نگهداری یکساله یک دستگاه آسانسورتخت بر بیمارستانی به ظرفیت 1600 کیلوگرم و 21 نفره یکشنبه، 11 شهریور 1397

خرید ، نصب و راه اندازی و اخذ تائیدیه استاندارد و نگهداری یکساله

یک دستگاه آسانسورتخت بر  بیمارستانی به ظرفیت 1600 کیلوگرم و 21 نفره

 

پروژه LDR  و اورژانس بیمارستان بوعلی مریوان 

 
پورتال اخبار