رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه (یک مرحله) واگذاری محل و خدمات مربوط به رختشویخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر پنجشنبه، 8 شهریور 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی نسبت به واگذاری محل و خدمات مربوط به رختشویخانه را به مدت یکسال ازطریق برگزاری مناقصه (یک مرحله ای) واگذار نماید.

*****************************

زمان دریافت و ارسال اسناد مناقصه:

شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/6/5لغایت 97/6/17 بصورت حضوری به استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- بلوار برهان الدین حمدی-مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر-واحد تدارکات مراجعه نمایند و جهت ارسال مدارک و پیشنهادات خود از تاریخ 97/6/5 لغایت 97/6/17 فرصت دارند صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان، شهرستان سنندج-خ. پاسداران-بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر- کدپستی 6617983476- واحد حراست مرکز ارسال نمایند.

*****************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه:

میزان ریالی سپرده جهت شرکت در مناقصه مذکور(13500000 ریال) یک صدو سی و پنج میلیون ریال(سیزده میلیون وپانصد هزار تومان) می باشد. که شرکت کنندگان می بایست اصل فیش واریزی به حساب(247832560) بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان بنام سپرده مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع مرکز پزشکی کوثر با حداقل اعتبار سه ماهه ، که باید اصل آن را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند. بدیهی است سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده و غیر از موارد فوق الذکر قابل قبول نمی باشد.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون  معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 97/6/19 ساعت 12 ظهر روز دوشنبه در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند در صورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 10-08733611301 با واحد تدارکات (اقای روحانی) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار