رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری نوبت دوم: (2/97) شارز کپسولهای اکسیژن طبی بیـمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سـقز یکشنبه، 11 شهریور 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز در نظر دارد در اجرای تصویب نامه شماره 38326/ت 27506 مورخ 81/9/5 هیأت محترم وزیران بمنظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی برخی از امورات قابل واگذاری خود شارژ کپسولهای اکسیژن طبی بیمارستان امام خمینی(ره) شهرستان سقز را از طریق برگزاری استعلام بها به شرکتهای صلاحیت دار و اشخاص حقیقی در سال 1397 به مدت یکسال واگذار نماید:

*****************************

مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ 97/6/12 لغایت 97/6/19

محل تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب: استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا - امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج) : لغایت پایان وقت اداری مورخ 97/7/1

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج): استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

*********************************

درصورت برنده شدن شرکت و استعلام از مراجع ذیصلاح توسط شبکه بهداشت مشخص گردد که اعضای هیئت مدیره مدیر عامل و سایر سهامداران و کارشناسان شرکت مذکور حق معامله را ندارند و یا منع مداخله با دستگاههای دولتی را دارند و یا به هر دلیل دیگری بنا بر صلاحدید شامل منع مداخله شوند قرارداد بصورت یکجانبه لغو و تمامی ضرر و زیان وارده از شرکت مربوطه اخذ خواهد شد.

 

نوع و مبلغ سپرده شرکت استعلام:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 20/000/000ریال(بیست میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 97/7/7صبح روز شنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند. 

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار