رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری نوبت دوم: (97/2) واگذاری امورات مکانیزاسیون ثبت نسخ بیمه ای بیـمارستان امام خمینی (ره) شهرستان سـقز چهارشنبه، 14 شهریور 1397

شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز به نمایندگی از دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمانی کردستان در نظر دارد امورات مکانیزاسیون ثبت نسخ بیمه ای بیمارستان امام خمینی(ره) را از طریق استعلام بها به  بخش خصوصی (شرکت های واجد شرایط و صلاحیت دار) که به تأیید شورای انفورماتیک و اداره فناوری و اطلاعات دانشگاه علوم پزشکی رسیده باشد واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب: ازتاریخ 97/6/14 لغایت 97/6/22

محل تحویل شرایط واگذاری به شرکتهای داوطلب: استان کردستان-شهرستان سقز- خیابان شهدا - امور اداری شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز

*********************************

مهلت ارسال پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج) : لغایت پایان وقت اداری مورخ 1397/7/3

آدرس ارسال  مدارک و پیشنهادات(پاکات الف، ب و ج): استان کردستان-شهرستان سقز- بلوارحافظ –مرکز بهداشت طبقه دوم- واحدحراست- کدپستی 6681744593 صندوق پستی 111

*********************************

درصورت برنده شدن شرکت و استعلام از مراجع ذیصلاح توسط شبکه بهداشت مشخص گردد که اعضای هیئت مدیره –مدیر عامل و سایر سهامداران و کارشناسان شرکت مذکور حق معامله را ندارند و یا منع مداخله با دستگاههای دولتی را دارند و یا به هر دلیل دیگری بنا بر صلاحدید شامل منع مداخله شوند قرارداد بصورت یکجانبه لغو و تمامی ضرر و زیان وارده از شرکت مربوطه اخذ خواهد شد.

نوع و مبلغ سپرده شرکت استعلام:

شرکت کنندگان مبلغ تضمین بمبلغ 10/000/000 ریال(ده میلیون ریال) را بشماره حساب 7120886 شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز نزد بانک رفاه شعبه جمهوری واریز و یا بصورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند.

*********************************

تاریخ بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

مورخ 1397/7/8 صبح روز یکشنبه ساعت 8 صبح واقع در دفتر مدیریت شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های متقاضی می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن 36223710 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس (http//iets.mporg.ir) و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان (http//webda.muk.ac.ir)  مراجعه فرمایند.

روابـط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان
 
پورتال اخبار