رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه عمومی ( یک مرحله ای) شماره 8-1397 پنجشنبه، 15 شهریور 1397

دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی درمــانی کردستان در نظردارد به منظور تامین مواد اولیه ، طبخ و توزیع غذای دانشجویان مجموعه پردیس دانشگاه نسبت به واگذاری امورات موصوف از طریق برگزاری مناقصه عمومی (یک مرحله ای) به مدت یک سال به بخش خصوصی (شرکتهای واجد شرایط و صلاحیت دار) اقدام نماید.

 ----------------------------------------------

¨ مدت زمان دریافت و تحویل اسناد مناقصه:

 شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه و تحویل از تاریخ نشرآگهی97/6/14 لغایت 97/6/25 به استان کردستان-شهرستان سنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات اقدام و یا به پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨ آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مناقصه (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف– ب-ج):کمیسیون معاملات در مورخه 97/6/27صبح روز سه شنبه ساعت 10 صبح واقع در دفترمدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده یا مناقصه گران می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

  

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار