رهبری

بدنه خبر

آگهی برگزاری استعلام بهاء امور مربوط به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در سال 1397 دوشنبه، 19 شهریور 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر در نظردارد به منظور توسعه و مشارکت بخش غیردولتی در ارایه خدمات و استفاده بهنیه از امکانات موجود، امور مربوط به مکانیزاسیون نسخ و اسناد بیمه ای خود را در سال 1397 از طریق استعلام بهاء به شرکت و یا شرکتهای صلاحیت دار (پیمانکار) مورد تأیید مدیریت آمار و فناوری اطلاعات و معاونت درمان دانشگاه واگذار نماید.

*****************************

زمان دریافت و ارسال اسناد مناقصه:

شرکتهای داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مناقصه از تاریخ 97/6/14لغایت 97/6/19بصورت حضوری به استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان پاسداران- بلوار برهان الدین حمدی-مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر-واحد تدارکات مراجعه نمایند و جهت ارسال مدارک و پیشنهادات خود از تاریخ 97/6/5لغایت 97/6/17 فرصت دارند صرفاً از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس استان کردستان، شهرستان سنندج-خ. پاسداران-بلوار برهان الدین حمدی- مرکز پزشکی،آموزشی و درمانی کوثر- کدپستی 6617983476- واحد حراست مرکز ارسال نمایند.

*****************************

نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مناقصه:

میزان ریالی سپرده جهت شرکت در مناقصه مذکور4200000 ریال(چهل و دو میلیون ریال) می باشد. که شرکت کنندگان می بایست اصل فیش واریزی به حساب(247832560) بانک رفاه شعبه دانشگاه علوم پزشکی کردستان بنام سپرده مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع  مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثر واریز و یا ضمانت نامه معتبر بانکی به نفع مرکز پزشکی کوثر با حداقل اعتبار سه ماهه، که باید اصل آن را به همراه سایر مدارک ارسال نمایند. بدیهی است سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده و غیر از موارد فوق الذکر قابل قبول نمی باشد.

*********************************

تاریخ تشکیل کمیسیون  معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادات:

کمیسیون معاملات در تاریخ 97/6/21ساعت 11ظهر روز چهارشنبه در دفتر ریاست مرکز تشکیل می گردد. ضمناً شرکت کنندگان می توانند در صورت نیاز و جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 10-08733611301 با واحد تدارکات (اقای روحانی) تماس حاصل نمایند.

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار