رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت در سال 1397 یکشنبه، 18 شهریور 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج در نظردارد نسبت به خرید ملزومات مصرفی پزشکی مورد نیاز از طریق مناقصه عمومی اقدام نماید. لذا داوطلبینی که دارای شرایط مجاز تولید کننده ثبت شده در سایت imed.ir در زمینه پزشکی می باشند. می توانند جهت دریافت اسناد مناقصه به شرح ذیل اقدام نمایند.

 

*****************************

 

مدت زمان تحویل  ارسال اسناد مناقصه به شرکت ها:  

از تاریخ 97/6/17لغایت 97/6/27 در سایت اداری به آدرس ذیل مراجعه نمایند.

محل تحویل اسناد مناقصه:

استان کردستان- شهرستان سنندج- خیابان کشاورز- با کدپستی 67761-66196 و شماره تماس 15-08733285910 دبیرخانه مرکز پزشکی ، اموزشی و درمانی بعثت

مهلت ارسال پیشنهادات: 97/7/12

تاریخ بازگشایی پاکات: روز دوشنبه مورخ 97/7/16

مبلغ تضمین جهت شرکت در مناقصه: 50/000/000ریال می باشد

 

*****************************

ضمناً کلیه شرکت کنندگان یا مناقصه گران در این مناقصه می توانند با مراجعه به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات کشور به آدرس (http://icts.mporg/ir ) ضمن ایجاد رمز عبور در این شرکت ، اطلاعات مورد درخواست را تکمیل نمایند و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر میتوانند با شماره تلفن 33285894-087 تماس حاصل نمایند.

 

روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار