رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت در سال 1397(1) یکشنبه، 18 شهریور 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی بعثت سنندج در نظردارد امورات حمل زباله را به بخش خصوصی بصورت استعلام واگذار نماید. لذا از داوطلبان دارای مجوز اداره کار می توانند جهت دریافت استعلام ا زتاریخ 97/6/17لغایت 97/6/25 دریابت و تحویل نمایند

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار