رهبری

بدنه خبر

جلسه شورای بهورزی استان پنجشنبه، 5 مهر 1397
 اولین جلسه شورای بهورزی استان درسال 1397 باحضور معاون بهداشتی ، مدیرگروه گسترش ، نمایندگان بهورزان شهرستان های تابعه ، کارشناس مسئول ساختار و نیروی انسانی  ، کارشناس گسترش ، کارشناس مسئول آموزش بهورزی وکارشناس آموزش بهورزی معاونت بهداشتی درمحل سالن جلسات مرکزبهداشت استان برگزار گردید.
در این جلسه ضمن بررسی  مصوبات جلسه قبل ، گزارش شورای بهورزی شهرستان ها و مشکلات موجود توسط  نمایندگان بهورزان ارائه گردید ودر خاتمه پس از بحث و تبادل نظر مصوبات جلسه مشخص گردید.
 
 
 
پورتال اخبار