رهبری

بدنه خبر

"کارگاه آموزشی " سه‌شنبه، 17 مهر 1397

"کارگاه آموزشی "

کارگاه آموزشی پدافند غیر عامل ویژه دانشجویان ترم هشتم پرستاری درتاریخ 97/07/15 ساعت 8:15 درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید. دراین کارگاه نقش وکاربرد الگوهای پرستاری درمواجهه با پدافند غیر عامل ، سلاح وعوامل بیولوژیک ،عوامل شیمیایی وتشعشعات هسته ای ومدیریت مراقبت از طریق تشریک مساعی درزمینه پیشگیری وپدافند غیر عامل توسط اساتید گروه پرستاری ارائه گردید.

 

 
پورتال اخبار