رهبری

بدنه خبر

"کارگاه آموزشی" چهارشنبه، 18 مهر 1397

کارگاه آموزشی"

کارگاه آموزشی امداد وکمک های اولیه ویژه دانشجویان ترم هشتم پرستاری درتاریخ 97/07/16ساعت 8 درسالن اجتماعات دانشکده برگزار گردید.دراین کارگاه دانشجویان با اصول وقوانین بی حرکتی ،زخم ها وخونریزی ها، مسمومیت ها ، گرما زدگی وسرما زدگی آشنا شدند.     
 
پورتال اخبار