رهبری

بدنه خبر

"کارگاه آموزشی" چهارشنبه، 18 مهر 1397

"کارگاه آموزشی"

کارگاه آموزشی اعتبار بخشی وحاکمیت بالینی ویژه دانشجویان ترم هشتم پرستاری درمورخ97/07/17 ساعت8:15 درسالن اجتماعات دانشکده توسط اساتید گروه پرستاری برگزار گردید. دراین کارگاه تعریف حاکمیت بالینی ،مبانی هفت گانه حاکمیت،خدمات بالینی ومدیریت خطر ،مشارکت بیماروجامعه ،آموزش ویادگیری،نیروی انسانی ومدیریت کارکنان واستفاده از اطلاعات ،اثر بخشی ارائه گردید.
 
پورتال اخبار