رهبری

بدنه خبر

"جلسه برنامه ریزی دانشجویان پرستاری" پنجشنبه، 19 مهر 1397

"جلسه برنامه ریزی دانشجویان پرستاری"

با توجه به درخواست دانشجویان ترم ششم پرستاری مبنی برارائه واحدهای کارآموزی درعرصه درتابستان سال1398 جلسه کمیته برنامه ریزی دردفتر ریاست دانشکده تشکیل وواحدهای ارائه شده درترم های هفتم وهشتم در تاریخ 97/07/18 ساعت 8 صبح مورد بررسی قرار گرفت. و زمان ارائه واحدهای کارآموزی درعرصه پرستاری سلامت جامعه مشخص شد ومقررگردید که مدیر محترم گروه پرستاری جهت زمان ارائه سایر واحدهای ترم هشتم در تابستان1398 با مسئولین دروس مرتبط هماهنگی لازم را به عمل آورد.

 
پورتال اخبار