رهبری

بدنه خبر

300 کلینیک تخصصی دیابت در کشور راه اندازی شده است یکشنبه، 20 آبان 1397

هدف برنامه های بهداشتی، پیشگیری، غربالگری، آموزش و افزایش سطح آگاهی عموم به منظور پیشگیری از بروز دیابت و کاهش عوارض ناشی از آن، است.

مسئول برنامه کشوری دیابت معاونت درمان گفت: با وجود تمام فعالیت‌ هایی که انجام شده کنترل دیابت در کشور خوب نیست و امیدواریم با همکاری رسانه‌ ها و سازمان‌ های مردم نهاد بتوانیم در درمان و پیشگیری دیابت گام برداریم.      

به گزارش وبدا، دکتر فاطمه قائمی در نشست خبری هفته ملی دیابت با بیان اینکه روند دیابت در کشور و دنیا افزایش شیوع و بروز بالایی دارد، افزود: حدود 30 سال است که اقدامات در بخش درمان و پیشگیری بیماری دیابت در کشور در حال اجرا است. 

 
 

مسئول برنامه کشوری دیابت معاونت درمان گفت: در بخش بهداشت، هدف، پیشگیری، غربالگری، آموزش و افزایش سطح آگاهی عموم به منظور پیشگیری از بروز دیابت و کاهش عوارض ناشی از آن، است. در بخش درمان حدود 10 سال است که مراکزی تجهیز شده که در سطوح دوم و سوم، خدمات درمانی را به بیماران دیابتی ارائه می دهند. همچنین تاکنون 300 کلینیک تخصصی دیابت در کشور راه‌ اندازی شده است که 240 مرکز تا پایان سال 97 به این مراکز اضافه می ‌شود.

وی خاطرنشان کرد: با وجود تمام فعالیت‌ هایی که انجام شده کنترل دیابت در کشور خوب نیست و عوارض ناشی از این بیماری همچنان رو به افزایش است، امیدواریم با همکاری رسانه‌ ها و سازمان‌ های مردم نهاد بتوانیم در درمان و پیشگیری دیابت گام های موثرتری برداریم.

 
پورتال اخبار