رهبری

بدنه خبر

استعلام واگذاری خدمات سم پاشی و امحاء حشرات، جوندگان موذی و جمع آوری حیوانات مزاحم سه‌شنبه، 22 آبان 1397

مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت (کارفرما) سنندج درنظردارد به منظور حفظ سلامت بیماران و پرسنل در مقابل اثرات نامطلوب ناشی از عدم کنترل حشرات و جوندگان و جلوگیری از مخاطرات و عواقب ناشی از آن و به منظور توسعه و مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات و استفاده بهینه از امکانات موجود امور مربوط به خدمات سمپاشی ، دفع و امحاء حشرات و جوندگان موذی و جمع آوری حیوانات ولگرد و... را در سال 1397 از طریق برگزاری استعلام بها بصورت حجمی به شرکت های صلاحیت دار مورد تائید معاونت اموربهداشتی دانشگاه واگذارنماید.

ماده 1 ) موضوع استعلام :

عبارتست از ارائه امور مربوط به مبارزه با حشرات و جوندگان موذی ( سوسک، مورچه، موش و جمع آوری حیوانات ولگرد سگ، گربه و ...) تحت نظارت مسئول بهداشت محیط مرکزبعثت بر اساس برنامه زمانبندی شده و مشخصات تمامی ساختمان ها و محل های ارائه خدمات مورد نیاز کارفرما می باشد .

ماده 2 ) مدت قرارداد:

از تاریخ امضاء قرار داد به مدت یکسال شمسی شامل چهار دوره 3 ماهه می باشد.

ماده 3) آدرس کارفرما :

سنندج ، چهارراه کشاورز مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت دفتر حراست کد پستی : 6619667761

ماده 4 ) مهلت دریافت اسناد استعلام:

شرکت کنندگان می توانند از تاریخ درج آگهی 20 / 08 / 1397 لغایت 30 / 08 / 1397 برای دریافت اسناد و شرایط استعلام به آدرس بند 3 و یا به http://iets.mporg.ir پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات مراجعه نمایند .

ماده 5 ) مهلت و نحوه ارسال پیشنهادات :

استعلام بصورت یک مرحله ای بوده و شرکت کنندگان در استعلام موصوف می توانند سپرده ، مدارک درخواستی و پیشنهاد قیمت خود را در 3 پاکت جداگانه الف ، ب و ج در یک پاکت واحد گذشته و با قید " شرکت در استعلام بهاء خدمات سمپاشی و دفع و امحاء حشرا ت و جو ندگان موذی و جمع آوری حیوانات ولگرد و... مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت سنند ج" تا تاریخ 05 / 09 / 1397 از طریق پست پیشتاز جمهوری اسلامی ایران به آدرس مندرج در بند 3 ارسال نمایند .

ماده 6 ) پاکت الف : حاوی سپرده شرکت در استعلام

مبلغ سپرده شرکت در استعلام 000 / 000 / 20 ( بیست میلیون ریال) می باشد که متقاضیان می بایست مبلغ موصوف را بصورت اصل فیش واریزی به شماره حساب 7191443 نزد بانک رفاه شعبه بعثت بنام مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی بعثت واریز و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر قابل وصول (با اعتبارحداقل 3 ماه) در پاکت (الف)بصورت سربسته ارسال نمایند .بدیهی است سپرده کمتر از مبلغ تعیین شده و غیر از موارد ذکر شده قابل قبول نمی باشد.

تبصره 1 : درصورت ناقص بودن اسناد محتوی پاکت " الف " پاکت " ب" گشوده نخواهد شد .

 
پورتال اخبار