رهبری

بدنه خبر

اطلاعیه فراخوان واگذاری خدمات دارویی کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقـز چهارشنبه، 7 آذر 1397

دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان در نظر دارد داروخانه و خدمات دارویی کلینیک ویژه تخصصی شهرستان سقز را از طریق مزایده واگذار نماید. کلیه داروسازان واجد شرایط  تأسیس داروخانه در شهرستان سقز فعال در استان کردستان و شرکت تعاونی داروسازان فعال در شهرستان سقز درصورت تمایل درخواست کتبی خود را جهت طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از روز دوشنبه 5/9/97 به مدت 10 روز کاری بصورت حضوری به دبیرخانه شبکه بهداشت و درمان شهرستان سقز تحویل و رسید دریافت نمایند.

 

 روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کردستان

 
پورتال اخبار