رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی یکشنبه، 11 آذر 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثردر نظر دارد محل داروخانه و خدمات دارویی ( بخش بستری و سرپایی) مرکز مذکور را بدون ملزومات و تجهیزات پزشکی مصرفی از طریق برگزاری مزایده به مؤسسین داروخانه ها  و تعاونی داروسازان  واجد شرایط در شهرستان سنندج  واگذار نماید . متقاضیان در صورت تمایل می توانند  جهت دریافت  اسناد مزایده  و ارائه درخواست کتبی خود  به منظور طرح در کمیسیون ماده 20 امور داروخانه های دانشگاه علوم پزشکی کردستان از تاریخ 10/9/97  لغایت پایان وقت اداری روز20/9/97 به دبیرخانه مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی کوثرمراجعه نمایند.

----------------------------------------------

¨ مدت زمان توزیع اسناد مزایده  : ازتاریخ نشرآگهی 10/9/1397 لغایت 20/9/1397

¨ محل تحویل اسناد مزایده : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج–خیابان پاسداران-بلوار محوی– مرکز پزشکی ،آموزشی ودرمانی کوثر – امور اداری مرکز مراجعه نمایند .

----------------------------------------------

¨ مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ  2/10/1397

¨    آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج): شهرستان سنندج- بلوار پاسداران پائین تر از دانشگاه علوم پزشکی کردستان- بلوار برهان الدین  محوی - مرکز پزشکی ، آموزشی و درمانی کوثر کد پستی : 6617983476 –  حراست مرکز  ارسال نمایند .

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مزایده واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف– ب-ج): کمیسیون معاملات دانشگاه نسبت به بازگشایی پاکات ج متقاضیان مورد تائید کمیسیون ماده20  امور داروخانه ها در مورخه 5/10/1397 صبح روز چهارشنبه ساعت10 واقع محل دفتر مرکز پزشکی ،آموزشی و درمانی کوثر اقدام می نماید.

 ضمناً متقاضیان می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن34- 33661232-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

 

 

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار