رهبری

بدنه خبر

آگهی مزایده عمومی شماره 1/1397 یکشنبه، 11 آذر 1397

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی استان کردستان در نظردارد تعدادی از موتورسیکلت های اسقاط و خارج از رده خود را در اجرای ماده 91 آئین نامه مالی و معاملاتی دانشگاه و برابر دستورالعمل موجود از طریق مزایده و با شرایط ذیل به مراکز اسقاط و بازیافت واجد شرایط و دارای مجوز فعالیت از معاونت نوسازی ناوگان و ستاد حمل و نقل سوخت کشور به فروش برساند.

¨مدت زمان توزیع اسناد مزایده : ازتاریخ نشرآگهی 11/9/1397 لغایت 21/9/1397

¨ محل تحویل اسناد مزایده : شرکت های داوطلب می توانند برای دریافت اسناد مزایده به  پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir اقدام و یا به آدرس استان کردستان-شهرسنندج-میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–ستاد مرکزی دانشگاه-ساختمان شماره3- مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه-واحد مناقصات مراجعه نمایند .

¨   آدرس محل بازدید از مورد مزایده: استان کردستان -شهرستان سنندج- خیابان اردلان- انبار مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان-  شماره تماس 33166539-087- سالار افشاریان همراه 09183782583

----------------------------------------------

¨    مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج ) : لغایت تاریخ 3/10/1397

¨آدرس ارسال مدارک و پیشنهادات اسناد مزایده (پاکات الف-ب-ج):استان کردستان–شهرستان سنندج– میدان آزادی-ابتدای خیابان آبیدر–دبیرخانه(محرمانه)ستاد مرکزی دانشگاه علوم پزشکی کردستان کد پستی6618634683  

----------------------------------------------

¨ نوع و مبلغ تضمین و یا سپرده شرکت در مزایده : شرکت کنندگان مبلغ تضمین را بصورت اصل فیش بانکی ویا به صورت ضمانتنامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مناقصه واریز و ارائه نمایند .

----------------------------------------------

تاریخ تشکیل کمیسیون معاملات و بازگشایی مدارک و پیشنهادها(پاکات الف ب-ج):کمیسیون معاملات دانشگاه در مورخه 6/10/1397 صبح روز پنج شنبه  ساعت 10 صبح واقع در دفتر مدیریت امور پشتیبانی و رفاهی دانشگاه تشکیل می گردد، ضمناً شرکت های شرکت کننده می توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن814-33247813- 33286695-087 تماس حاصل و یا به سایت پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس http://iets.mporg.ir و یا به آدرس وب سایت دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی،درمانی کردستان http://muk.ac.ir مراجعه نمایند./

« روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی وخدمات بهداشتی ودرمانی کردستان»

 
پورتال اخبار