رهبری

بدنه خبر

آگهی مناقصه دوشنبه، 12 آذر 1397

مرکز پزشکی، آموزشی و درمانی قدس سنندج در نظر دارد تا به منظور توسعه و جذب مشارکت بخش غیر دولتی در ارائه خدمات، زباله های غیرعفونی مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس را از طریق استعلام بهاء به مدت یکسال به شرکت های صلاحیتدار واگذار نماید.

*****************************

مدت زمان و مکان دریافت اسناد به داوطلبین: از تاریخ 11/9/97 لغایت 14/9/97

محل تحویل اسناد:

سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس-واحد دبیرخانه یا پایگاه ملی اطلاع رسانی مناقصات به آدرس: http://iets.mporg.ir

*****************************

مهلت ارسال پیشنهادات (پاکات الف و ب و ج): لغایت تاریخ 24/9/1397

آدرس ارسال مدارم پیشنهادات (پاکات الف-ب و ج) اسناد:

سنندج- خیابان پاسداران- بلوار شهدای نیروی انتظامی-مرکز پزشکی آموزشی و درمانی قدس-واحد دبیرخانه واحد دبیرخانه کدپستی 66177713141

*****************************

نوع و مبلغ سپرده در مناقصه: مبلغ تضمین به مبلغ 000/000/20 ریال(بیست میلیون ریال) را بصورت اصل فیش بانکی و یا بصورت ضمانت نامه بانکی معتبر با حداقل اعتبار سه ماه به شماره حساب مندرج در شرایط مطایده واریز و ارائه نمایند.

 

*********************************

 

متقاضیان شرکت در مزایده می توانند جهت هماهنگی و کسب اطلاعات بیشتر از شرایط استعلام با شماره گیری تلفن های مرکز با شماره های 33660025 الی 27 وداخلی 252(واحد امور اداری) تماس حاثل نمایند

 

مرکز پزشـکی ، آموزشی و درمـانی قدس سنندج

 
پورتال اخبار