رهبری

بدنه خبر

آغار نصب و راه اندازی دستگاه بی خطرساز و اکسیژن ساز تا یک ماه آینده چهارشنبه، 14 آذر 1397
آغاز عملیات مربوط به نصب و راه اندازی دستگاه بی خطرساز و اکسیژن ساز تا یک ماه آینده در بیمارستان فجر مریوان
 
پورتال اخبار