رهبری

بدنه خبر

مفاد آگهی پذیرش بهورزی سال97 شنبه، 17 آذر 1397

با استعانت ازخداوند متعال وحمد وسپاس به درگاه ایزد منان، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کردستان برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز خود درخانه های بهداشت تحت پوشش  دانشگاه ،طبق مفاد دستورالعمل اجرایی پذیرش واستخدام بهورزمصوب هیأت امناء ، درنظر دارد به استناد تبصره 1ماده2 دستورالعمل فوق الذکر وبا توجه به نامه  شماره 1952/209/دمورخه 1393/04/14مدیر کل محترم دفتر منابع انسانی وزارت بهداشت،درمان وآموزش پزشکی، تعداد 75 نفر به صورت قرارداد کارمعین (موضوع قرارداد تبصره5ماده31آیین نامه اداری واستخدامی) ازافراد واجد شرایط (صرفاً بومی ) را ازطریق امتحان عمومی،تخصصی ،مصاحبه و سیر مراحل گزینشی براساس قانون گزینش برای پذیرش رشته شغلی بهورز بعد ازگذراندن  وموفقیت  در دوره آموزش بهورزی مطابق جداول شرایط احراز  ومحل های مورد نیاز مندرج درمفاد آگهی  بکارگیری  نماید.

 

لذاداوطلبان می توانندازتاریخ 97/09/17 لغایت97/09/29جهت دریافت فایل pdfمفادآگهی واطلاعات بیشتر به پایگاه اینترنتی:

به آدرس mukbehvarz.poorsam.ir   مراجعه ودرصورت داشتن شرایط مندرج درمفاد آگهی به صورت حضوری  مدارک  را به مراکز آموزش بهورزی  در شهرستان های "سنندج ، سقز، قروه ، مریوان و بیجار" و  واحد گسترش مرکز بهداشت شهرستان های " بانه ، دهگلان ، دیواندره ، کامیاران وسروآباد"  ارائه ودرصورت تأیید  ثبت نام  نمایند.

 
پورتال اخبار